מידע כללי

ארנונה


חיוב ארנונה: בהתאם להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992 ובהתאם לתיקונים ולעדכונים שנוספו עד כה.

חובות ישנים – החשבון השנתי/תקופתי אינו כולל חובות משנים קודמות (אלא אם מופיע פירוט החוב במעטפית לידיעה). בירורים ותשלומים ניתנים לביצוע גם בטלפון, כמפורסם.

קראו עוד

השגה/ערר על חיוב הארנונה (הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו)


המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, בפני מר נפתלי דוד במחלקת הגביה וזאת מהסיבות הבאות:

קראו עוד

מבנה ריק - דירה/עסק/מבנה תעשייה


אם ברשותך נכס ריק הינך מתבקש למלא טופס הצהרה לנכס ריק מכל חפץ ואדם.
הזיכוי יבוצע לאחר ביקורת פקח.
קראו עוד