חילופי מחזיקים בנכס –אישור לטאבו


עפ"י פקודת העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל. על כל שינוי בנכס שבחזקתך (חילופי דייר ו/או שטח ו/או שימוש בנכס), יש להודיע לעירייה בכתב ומייד. 

הארנונה ברכישת בעלות או החזקה: נעשה אדם בעלו או מחזקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה, יהא חייב בכל שיעורי הארנונה המגיעים ממנו לאחר שנעשה בעל או מחזיק של הנכס, אלא שאם היתה כאן מכירה או העברה חייבים המוכר או המעביר או נציגיהם – ואם היתה כאן השכרה לתקופה של שנה או יותר חייבים המשכיר או נציגו – למסור לעירייה הודעה על העסקה כאמור, ובה יציינו שמו של הקונה, הנעבר או השוכר: כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר, המעביר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה, הנעבר או השוכר היו חייבים לשלמו ולא שילמו. בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום ארנונה ולא השוכר

כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל, על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בעירייה ולכן חשוב שתמסור הודעה בכתב לעירייה על הפסקת בעלות או החזקה בנכס, ובדרך זו תימנע מחיוב מיותר

לתשומת ליבך! חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום במועצה. זכור, אם הינך עומד לרכוש או למכור נכס, בטרם ייחתם החוזה, בדוק במועצה מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס.

קבלת תעודה על פרעון חובות לעירייה (תעודה לטאבו):


בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 1 לתקנות התכנון והבנייה, תשמ"א – 1981 העירייה תעניק תעודה המאשרת, כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במזומן ובמלואם.
לצורך זה יש לפרוע את כל החובות, כולל היטל השבחה, החלים והמגיעים לעירייה ו/או לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - זמורה, בגין הנכס הרשום והמבוקש, לתקופת חשבון תקופתי נוסף או עד ה – 31 בדצמבר של אותה שנה, לפי המוקדם שביניהם.
האישור יהיה עד לתום תקופת החשבון התקופתי.
כל המבקש היתר בנייה יהיה חייב בתשלום מלוא יתרת החוב במזומן. לקבלת האישור יש לגשת למשרדי אגף הגבייה. 
תשלום יתרת החוב ייעשה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. קבלת התעודה כרוכה בתשלום אגרה.

להלן הפרטים והמסמכים הדרושים לביצוע העברה בטאבו:


פרטי המעביר (הבעלים המוכרים) הכוללים: שם המוכר, מס' תעודת זהות שלו והכתובת החדשה.
פרטי המקבל (הבעלים החדשים) הכוללים: שמו ומס' תעודת הזהות שלו וכתובתו הקודמת.
תצלום חוזה מכר והעברה, מאושר ע"י עו"ד – בשני העתקים.
תצלום נסח טאבו לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין – בשני העתקים.