מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה

14/12/2022
הזמנה לישיבת מועצה

י'  כסלו  תשפ"ג

4  דצמבר  2022

לכבוד

מר/ת_____________

חבר/ת מועצה

גדרה

 

א.ג.נ.,

הנדון: הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין  מס' 482

 

 

הריני מתכבד להזמינך לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 482,  אשר תתקיים אי"ה

ביום חמישי כא' בכסלו 15/12/22  בשעה 18:00 בחדר ישיבות של המועצה המקומית גדרה ברחוב פינס 4, גדרה.

סדר היום:

 

סעיף 1      אישור תקציב המועצה לשנת 2023.

                 מצ"ב –תקציב המועצה לשנת 2023.                                          

                                                                                      בכבוד רב

                                                                                      ליאור מדהלה

                                                                                      מנכ"ל המועצה

 

העתק:

יואל גמליאל – ראש המועצה.