חופש המידע

פרטי התקשרות

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

הממונה על חופש המידע במועצה:
מר אמיר פישמן
קראו עוד

נוהל ״יישום חוק חופש המידע במועצה״

רקע

חוק חופש המידע מנחה את המועצה המקומית למסור לכל אזרח/תושב במדינה, מידע המצוי ברשותה, בסייגים המצוינים בחוק חופש המידע ובתקנותיו.
בתמורה לקבלת המידע יחויב המבקש בתשלום אגרה.
קראו עוד

חוק חופש המידע

קבלת מידע על פעולות המועצה כרוכה בתשלום אגרה.

להלן הסכומים המעודכנים

אגרת בקשה למידע 101 ₪ - תנאי מקדמי לטיפול בבקשה לקבלת מידע הינו תשלום האגרה.
אגרת טיפול: החל משעת העבודה השלישית, ישלם מבקש המידע עבור כל שעת עבודה של איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו-אגרת טיפול בסך של 54 ₪ .
קראו עוד