מידע כללי

את כל השירותים ניתן לקבל באתר – MAST

השכרה - דירה/עסק/מבנה תעשייה: נא לצרף את המסמכים הבאים:

צילום חוזה שכירות נאמן למקור לתקופה של 12 חודשים ומעלה.

צילום ת.ז. של השוכר.

לחברות בלבד צילום תעודת התאגדות של החברה, כולל מס' ח.פ./ח.צ.

לידיעתך, חוזה לתקופה קצרה מ-12 חודשים לא יטופל וזאת בהתאם להוראות סעיף 326 לפקודות העירייה, הקובע כי בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה.

קראו עוד

להורדת אפליקציית "מאסט" לניידים

לשירותכם אפשרות תשלום קלה ונוחה דרך הטלפונים הניידים, להורדת האפליקציה...  
קראו עוד

דרכי תשלום נוספות

ניתן לשלם גם דרך הטלפון במספר 076-5300-903

להורדת טופס תשלום ארנונה באמצעות הוראת קבע - לחצו כאן

להורדת טופס תשלום ארנונה באמצעות כרטיס אשראי - לחצו כאן

הודעה בדבר החזרת נכס לבעלים:


בסוף תקופת השכירות חובה על המחזיק ו/או הבעלים לשלוח הודעה בכתב לעירייה בדבר הפסקת השכירות וזאת בהתאם לסעיף 325 לפקודת העיריות.
שוכר ו/או מחזיק בנכס אשר לא העביר הודעה בכתב כאמור לעיל, ימשיך להיות מחויב בארנונה כללית על הנכס עד למועד מסירת הודעה בכתב לאגף הגבייה.

בקשה להנחה בארנונה לאזרח ותיק:


יש לצרף צילום ת.ז.

תצהיר הכנסות מכל מקור שהוא כולל קצבאות רנטה וכו', ניתן להזמין את התצהיר באמצעות פנייה טלפונית לאגף הגבייה.

הצטרפות להוראת קבע, ניתן להוריד את הטפסים באתר

חילופי מחזיקים בנכס:


להעברת נכס ללא תמורה יש להביא את המסמכים הבאים:

צילום תצהיר חתום בפני עורך-דין של הנותן ללא תמורה.

צילום תצהיר חתום בפני עורך-דין של המקבל ללא תמורה.

צילום נסח טאבו.

תשלום אחרון של ארנונה.

להעברת נכס על פי צו ירושה יש להביא את המסמכים הבאים:

צילום צו ירושה

צילום נסח טאבו 

השכרה – דירה/עסק/מבנה תעשייה

שכירות – יש למלא את הטופס המצוי בתא "שכירות" במלואו.

לצרף לטופס צילום

חוזה שכירות מ – 12 חודשים ומעלה.

צילום ת.ז. של השוכר.

לחברות בלבד צילום ח.פ./ח.צ. של החברה.
קראו עוד

חילופי מחזיקים בנכס –אישור לטאבו

עפ"י פקודת העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל. על כל שינוי בנכס שבחזקתך (חילופי דייר ו/או שטח ו/או שימוש בנכס), יש להודיע לעירייה בכתב ומייד. 

הארנונה ברכישת בעלות או החזקה: נעשה אדם בעלו או מחזקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה, יהא חייב בכל שיעורי הארנונה המגיעים ממנו לאחר שנעשה בעל או מחזיק של הנכס, אלא שאם היתה כאן מכירה או העברה חייבים המוכר או המעביר או נציגיהם – ואם היתה כאן השכרה לתקופה של שנה או יותר חייבים המשכיר או נציגו – למסור לעירייה הודעה על העסקה כאמור, ובה יציינו שמו של הקונה, הנעבר או השוכר: כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר, המעביר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה, הנעבר או השוכר היו חייבים לשלמו ולא שילמו. בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום ארנונה ולא השוכר

קראו עוד