פרטי התקשרות

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

הממונה על חופש המידע במועצה:
מר אמיר פישמן


פרטי התקשורת:

רחוב מרבד הקסמים (קבלת קהל בתאום טלפוני)

טלפון: 08-8593510 

פקס: 08-8597914