חוק חופש המידע

קבלת מידע על פעולות המועצה כרוכה בתשלום אגרה.

להלן הסכומים המעודכנים:

אגרת בקשה למידע 101 ₪ - תנאי מקדמי לטיפול בבקשה לקבלת מידע הינו תשלום האגרה.

אגרת טיפול: החל משעת העבודה השלישית, ישלם מבקש המידע עבור כל שעת עבודה של איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו-אגרת טיפול בסך של 54 ₪ .

אגרת הפקה 1.37 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב או 5.42 ₪ לדיסקט מחשב.

מבקש המידע ימלא את הטופס המצורף בזה.

המועצה תודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו תוך 30 יום.

החליטה המועצה להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע ההחלטה תוך 15 יום.

דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע.

סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) 270 ₪ 
סכומי האגרות תקפים החל מ- 1 באוקטובר 2013.

מידע נוסף: