תעריפי רישיונות וחיסונים

המחלקה הווטרינרית של המועצה אמונה על שמירה על בריאות הציבור ומניעת העברת מחלות מבעלי חיים לבני אדם. כדי לבצע את תפקידה, פועלת המחלקה בשלושה מישורים:

1.  פיקוח על החזקת בעלי החיים בתחום המועצה:
המחלקה פועלת למניעת העברת מחלות מבעלי החיים לבני האדם ובראשן מחלת הכלבת, על ידי הקפדה על חיסון בעלי החיים כנדרש בחוק, טיפול במקרי נשיכות ופגיעות של בע"ח (הסגרים), שמירה ושיפור תנאי אחזקת בעלי חיים, מניעת שוטטות ונטישת בעלי חיים. 

כמו כן המחלקה מטפלת בתלונות הציבור בנושאים הקשורים בבע"ח ובתנאי אחזקתם ופועלת למניעת התעללות וצער בעלי חיים. 

 2. פיקוח על מזון ובמיוחד מזון שמקורו מן חי:

המחלקה פועלת להגן על הציבור מהעברת מחלות דרך מזון ולשפר את איכותם של מוצרי מזון שמקורם מן החי על ידי הגברת ביקורות וטרינריות בעסקים המוכרים ומטפלים במזון זה (אטליזים, חנויות דגים, מעדניות וכו'). בביקורות נבדק מקור המזון, תנאי הובלתו, אחזקתו והטיפול בו וזאת על מנת להגן על הציבור מפני מוצרי מזון פגומים ומקולקלים. כמו כן המחלקה משתפת פעולה עם תחנות אזוריות הבודקות את המזון טרום שיווקו לעסקים (בדיקות משנה).

3.  חינוך והסברה:
 בשנה זו המחלקה שמה  לה יעד להשתלב ולהשקיע בחינוך והסברה לתושבים ובפרט לתלמידי בית ספר בנושאי הטיפול הנאות בבעלי חיים ומניעת הידבקות במחלות מהם ובנושאי צרכנות נבונה של מוצרי מזון.

לתלונות בנושאי מטרדי בעלי חיים ותנאי אחזקת בעלי חיים- ניתן לפנות בפקס 08-8598170 או במייל veterinar@gedera.muni.il או בטלפון 08-8593524 בימים א' ג' וה' בין השעות 11:00-13:00.

נגישות מבנה וטרינריה: משרד הוטרינרית נגיש, שירותים נגישים, כניסה נגישה מערכת עזר לשמיעה, חניה נגישה 

4.  חיסוני כלבת:

בכל יום ג' בין השעות 15:00 – 13:00 וכן בכל יום ראשון אחרון בחודש בין השעות 16:00-18:00 - החיסונים מתבצעים בתיאום מראש בטלפון 08-8593524

 5. עדכון בנושא חיסון ורישוי כלבים - הודעה לתושבים

להלן עדכון מחירון חיסונים במחלקה הווטרינרית החל מתאריך 1.7.2017: 

רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה מסורס/מעוקרת -51.5 ₪.
רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה לא מסורס /לא מעוקרת -372 ₪.

רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה לא מסורס /לא מעוקרת שקיבלו פטור מאגרה מוגדלת -66 ₪.

*יתכן מקרה מיוחד של תשלום אגרה ללא חיסון (במקרה והכלב חוסן במקום אחר)

מחירון לחתולים:

אגרת חיסון חתול רגיל  -  29.5 ₪ 

אגרת חיסון חתול מסורס/ת מעוקר/ת -  14.5 ₪

השתלת שבב אלקטרוני  -  75 ₪ 

***פטור מאגרה מוגדלת:
ביום ה 1/1/2013 נכנס לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג-2002.
שינוי החקיקה נועד לעודד עיקור וסירוס של כלבים ובכך להקטין באופן משמעותי את היקף המתות הכלבים הנטושים בארץ. 

בהתאם לסעיף 20 (ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ורק במקרים מאוד מסויימים, ניתן לפטור מתשלום האגרה המוגדלת עבור רישיון הכלב, ולאפשר תשלום מופחת וזאת רק לאחר אישור הרופא הווטרינר רשותי.

בקשה לקבלת פטור תוגש ע"י בעלי הכלב לרופא הווטרינר העירוני לפחות 30 יום לפני מועד מתן או חידוש הרישיון ע"ג טופס בקשה.

 הפטור שיינתן יהיה קבוע או זמני לשנה אחת.

 כלב שלגביו ניתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת ,אשר יימצא משוטט בתקופה של שנתיים, תישלל זכותו לפטור, שכן המשמעות שבעליו לא נקט אמצעים למניעת התרבות.

פטור כאמור יינתן בהתקיים אחד מהמצבים המפורטים להלן:

1.      פטור עקב גיל הכלב:
כלב שגילו פחות מ-6 חודשים- יינתן פטור זמני לשנה אחת.
כלב שגילו לפחות 8 שנים לפי הרשום במאגר הארצי לרישום כלבים או במאגר המחלקה הווטרינרית של המועצה או לאחר שיוצגו בפני הווטרינר הרשותי המסמכים הנדרשים כפי שפורט בנוהל המלא של השרותים הווטרינריים,משרד החקלאות-יינתן פטור קבוע.
2.      פטור עקב מצב בריאותי:
לאחר הגשת מסמכים הנדרשים ואבחנה רפואית מהווטרינר הקליני המטפל. יינתן פטור קבוע/זמני לשנה.
3.      פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע:
לאחר הגשת מסמכים מהתאחדות הישראלית לכלבנות.
תוקף הפטור לשנה.
המבקש פטור מסיבות אלו חייב למלא את הטפסים הרלבנטים  ולהעבירם למחלקה הווטרינרית על מנת שיבדקו על ידי הרופא הווטרינרי הרשותי. 

רק לאחר אישור הרופא הווטרינר רשותי, בעל הכלב יוכל לקבל את הפטור ואת ההנחה . 

הנוהל המלא והמפורט כולל הטפסים הנדרשים להגשת בקשת פטור ניתן למצוא באתר השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות