הנחיות לעסקים לנושא דרישות נגישות:

בעל עסק או נכס יקר,
על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות ובחוק רישוי עסקים, חובה לבצע בדיקות והתאמות נגישות בעסקים לשם הוצאת רישיון עסק. הבדיקה והתאמות הנגישות יבוצעו על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על תקנותיו, ועל פי דרישות בחוקים ותקנות נוספים (כדוגמת חוק התכנון והבניה).

על מנת לבצע את הבדיקות הנדרשות על פי כל החוקים הנך מתבקש לפנות לאנשי המקצוע המתמחים בנושא הנגישות, מורשי נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ומורשי נגישות השירות שהוסמכו ע"י משרד הכלכלה.

את רשימת מורשי הנגישות המוסמכים, ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה או באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , תחת מרכז המידע לנגישות.

מסמכי הנגישות הנדרשים להוצאת רשיון עסק:

בדיקת נגישות המקום על ידי מורשה נגישות מתו"ס מטעם הבעלים ובדיקת נגישות השירות על ידי מורשה נגישות השירות מטעם הבעלים, כולל מועדי הנגשה נדרשים על פיי חוק.
במקרה של רשת (עסק המתנהל תחת אותו שם לפחות בשני מקומות בארץ, כולל על ידי זכיינים), ובמקרה שיש יותר מחמישה מקומות ברשת: יש להוסיף את רשימת המקומות לביצוע התאמות ההנגשה, הכוללת את מועדי הביצוע על פי מנות.
יש להעביר את כל טפסי התחייבות הבעלים לביצוע התאמות הנגישות, ואו פטורים במידה וניתנו הכל על פי חוק. אחרי שאושרו על ידי הנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
יש לצרף את טופס הנגישות לרישוי עסקים שהועבר אל מורשי הנגישות מהנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ממולא וחתום על ידי מורשי נגישות מתו"ס ושרות ובעלי העסק, על פי ההנחיות למילוי הטופס.
לכל בעלי העסקים – על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יש להנגיש את המקום בו מתנהל העסק ואת השירות הניתן בו כך שהשירות הניתן לכלל הציבור יכלול את השרות הניתן לאנשים עם מוגבלות ולא תהיה אפליה במתן השרות.

בעל/מפעיל העסק הוא האחראי להנגשת העסק!


בברכה,

יהוידע פרחי                                                
מנהל מחלקת רישוי עסקים מועצה מקומית גדרה           

אמיר פישמן
 רכז נגישות מועצה מקומית גדרה