הנחיות להגשת תוכנית לניהול עסק.


עפ"י דרישות התקנות לרישוי עסקים, לכל עסק הטעון רישוי, חייבת להיות מוגשת תכנית לניהול עסק ערוכה וחתומה ע"י "בעל מקצוע מוסמך".

התכנית חייבת להיות תואמת למציאות. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תכנית חדשה.

התכנית כוללת 5 חלקים והם:


פרטים - יש למלא בדף ראשון את כל פרטי העסק ופרטי בעל העסק, וכן חתימת מגיש הבקשה וחתימת עורך התכנית. עפ"י התקנות, עורך התכנית ראשי להיות רק בעל מקצוע מורשה (מהנדס, הנדסאי בנין, אדריכל, הנדסאי לאדריכלות).

תרשים סביבה - התרשים יהיה בקנה מידה 1:2500, יש לסמן בתרשים בקו עבה את הגוש והחלקה, מספרי החלקות שבסביבת החלקה בה מצוי העסק ואת הדרכים והרחובות הגובלים עם חלקה זו.

מפה מצבית - התרשים בקנה מידה 1:250, זה תרשים מגרש המשקף את השטח הבנוי והלא בנוי. יש לסמן את היקף כל העסק בקו מודגש אם העסק נמצא בכמה קומות יש להכין תרשים נפרד לכל קומה. לציין את העסקים להם קיר משותף עם העסק, לסמן תרשים כללי של הביוב והשפכים עד חיבורו לביוב העירוני. לסמן את כל המתקנים הקיימים בשטח כולל: מתקנים לסילוק אשפה, מערכות כיבוי אש, צנרת אספקת מים, מיכלי גז דלק או חומרים מסוכנים אחרים.

תכנית העסק - התכנית בקנה מידה 1:100, בתכנית יסומנו מתקני סניטציה כגון: כיורים ואסלות. יסומנו מידות שטחי העסק, פתחי העסק כולל חלונות, מתקני איוורור ומיזוג אויר, קולטי עשן וריח, מתקני אצירת אשפה, ארובות, מערכות וציוד כיבוי אש, מערכת ביוב כולל טיהור שפכים ומפרידי שומן. בתכנית יהיו שני חתכים אורך ורוחב של העסק וכולל את הקומות מתחת ומעל לעסק.

הגשת התוכניות:

התוכנית חייבת להיות ביחידה אחת ולא דפים נפרדים מודבקים (גרמושקה).
התכנית תוגש ב – 5 עותקים (במידת הצורך במס; עותקים גדול יותר כפי שידרש ע"י רשות הרישוי).
תכנית למפעל מזון - תוגש ב – 6 עותקים ותכלול גם סידור פנים, רשימת ציוד, חומרי גלם ותאור מילולי של תהליך היצור.
תכנית לבריכות שחיה - תוכנית זו טעונה אישור מוקדם של משרד הבריאות ולאחר מכן יש להעבירה לרישוי עסקים.
תוכנית לעסקים ומפעלים מזהמים - עסקים ומפעלים העלולים לגרום מפגע או מטרד סביבתי יצרפו לתכנית תרשימים ומפרטים של האמצעים שינקטו ומניעת מטרדים אלה, הפרטים יבדקו ע"י אנשי איכות הסביבה.
רשות הרישוי או נותני האישור רשאית לדרוש ממגיש הבקשה לצרף לתוכנית חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים.
לאחר הגשת התכנית והבקשה לרשיון יועברו התכניות לבדיקת ההנדסה לגבי התאמת העסק לדיני התכנון והבניה.
עסקים הטעונים אישור המשטרה חייבים בהגשת תכנית בטיחות ואישור יועץ בטיחות.
פרטים נוספים ומדויקים יותר ניתן לקבל במשרדי המחלקה לפיקוח ורישוי. עסקים.

חשוב לבדוק!

במינהל הנדסה במועצה - בדוק האם ניתן להקים/לנהל את העסק המסוים שהנך רוצה לפתוח בכתובת המבוקשת עפ"י התב"ע הקיימת, והאם קיימות חריגות בניה. מידע מפורט במח; מידע באגף תכנון ע"י מינהל ההנדסה – ברחוב ירוחם 1טלפון: 08-8593420

במחלקה רישוי עסקים - בדוק עפ"י המידע המצוי בתיק העסק (אם קיים), אם ישנן בעיות צפויות בקבלת הרשיון, האם יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש והאם רשיון העסק הקודם הוגבל ע"י גורם כלשהוא מסיבות שונות. כמו כן, האם התכנית שנמצאת בתיק העסק (אם קיימת) תואמת את המציאות ועונה לדרישות החוק או שיש להגיש תכנית עסק חדשה.

מי חייב רשיון עסק

עסק מכל סוג שהוא – המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995, לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברשיון. פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים. ניתן לעיין בו באגף רישוי עסקים או באתר זה (מומלץ להיעזר בהסבר של עובד מוסמך באגף רישוי עסקים ולא להסתפק בפרשנות עצמית לכתוב בצו). 
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית, לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולהטלת עונשי מאסר.

מומלץ: לבדוק במחלקה רישוי עסקים את החובה ברשיון עסק, עפ"י מהותו והגדרתו.

**עם זאת יודגש: ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך עפ"י היתר הבניה או התכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר "לשימוש חורג" מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה. ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא היתר הנ"ל מהווה עבירה על חוק התכנון ובניה והעובר על כך צפוי להגשת תביעה משפטית, קנסות וצו פינוי.