שינויים בעסק


עלייך לדעת, כי לא רק בית עסק חדש טעון רשיון עסק לניהולו. כל שינוי בבית העסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:

תוספת או צמצום שטח.
שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.
שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו;.

סגירת עסק – מחייבת הודעה.

כל אלה חייבים ברשיון חדש מטעם אגף רישוי עסקים להמשך ניהולו של העסק, וחייבים באישורים של כל הרשויות והגורמים הקבועים בחוק. הרשיון החדש ינתן לאחר מילוי דרישות גורמים אלה ואישורם.