דוחות שנתיים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דו"ח בדבר מציעים עמם התקשרה המועצה המקומית בשנת 2018