תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי השימוש במידע באתר האינטרנט של מועצה מקומית גדרה

א.      כללי
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית גדרה. האתר נועד לספק למשתמשים בו מידע אודות גדרה, ולקבל שירותים שונים הניתנים על ידי המועצה שניתן לקבל אותם דרך האתר. האתר מספק מידע כללי וגם שירותים לתושב הכוללים תשלום חשבונות ארנונה, תשלום דו"חות חנייה, הרשמה לגני ילדים, קבלת עדכונים על מידע המתפרסם באתר, ביצוע פניות למוקד העירוני 106, ועוד. המידע והשירותים המוצעים באתר המועצה ניתנים בכפוף לתנאים להלן.
 
ב.      השימוש באתר
השימוש באתר האינטרנט של המועצה המקומית גדרה מוצע כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן, כאשר שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות והמגבלות שבתנאי שימוש אלה.
השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם, לא תהא למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המועצה בגין תכונות השימוש, המגבלות או אופן השימוש בו.

המועצה המקומית גדרה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו, וזמינותם של השירותים והתכנים הנמסרים בו, ללא צורך במתן הודעה מראש על כך.
המועצה איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה, או פגיעה מכל סיבה אחרת, והמועצה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש או לרכושו כתוצאה מכך.
 
אתר האינטרנט מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהמועצה. חל איסור מוחלט לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ובמידע.
 
ג.       המידע
המידע המוצג באתר הינו לידע כללי ולצרכים אישיים בלבד ואינו מתיימר לשמש כאסמכתא לכל עניין או לצורך כל הליך שהוא. מידע זה הינו כללי ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה או לקבלת מידע באשר לעניין מסויים הנדרש באופן ספציפי למשתמש מסוים. מידע זה אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על מועצת גדרה חובה כלשהי כלפי המעיין או המשתמש במידע. בכל מקרה המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של המועצה גובר על המידע המפורסם באתר זה.
 
ד.       אחריות
המועצה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, בין במישרין בין בעקיפין, עקב השימוש באתר זה או במידע המפורט בו, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר, או מהשבתתו הזמנית או הקבועה של האתר, או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע באתר.
המועצה אינה אחראית לכל טעות, סתירה, השמטה, תוספת, שיבוש, פגם או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע כפי שהתפרסם ברשומות או כפי שמופיע ברישומי המועצה. 
המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו. לקבלת מידע רשמי ותקף, יש לפנות לגורם המוסמך לכך.
 
ה.      זכויות יוצרים
זכויות היוצרים של תוכנו של אתר זה שייכות למועצת גדרה. אסור להפיץ, להעתיק, לפרסם, לשדר או להציג בכל דרך שהיא, כל מידע הנמסר באתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המועצה.
 
ו.        תשלומים דרך האתר
ניתן לבצע תשלומי חובה שונים באמצעות האתר לרבות: תשלומי ארנונה, דו"חות חניה וחובות אחרים. כמו כן ניתן לקבל באמצעות האתר שירותים שונים כגון הרשמה לגני ילדים.
לביצוע תשלומים הינכם מופנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת המועצה, כך לדוגמא במידה ותבחרו לשלם עבור דו"חות באמצעות האינטרנט תועבר לאתר https://www.doh.co.il/Default.aspx?ReportType=2&Rashut=225503 המשמש לגביית תשלומים ממין זה. המועצה המקומית גדרה אינה מנהלת את האתרים האלה והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. בכל מקרה, המועצה אינה אחראית לשימוש שתעשה באתרים החיצוניים.
 
ז.        הגנת הפרטיות
חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם או כתובת או כתובת הדואר האלקטרוני.
המועצה המקומית גדרה תשתמש במידע אישי זה או במידע הנמסר לצורך טיפול בפנייתך בהתאם לסוג הפנייה.
המועצה המקומית תעשה כמיטב יכולתה לשמירת המידע ותימנע במידת האפשר מהעברתו לצדדים שלישיים, אלא אם היא תחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי, או במסגרת המותווית בדיני הגנת הפרטיות.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שנמסרו באתר ובמידע שנאסף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם המשתמש במקרה הצורך, ולצרכים סטטיסטיים.
 
ח.      קישורים
באתר זה מצויים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. אין בין המועצה המקומית גדרה לבין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים לעירייה קשרים משפטיים או אחרים ואין למועצת גדרה כל שליטה בתוכן המצוי באתרים אלה. אין בקישורים הניתנים באתר של מועצת גדרה משום מתן תוקף לתוכנם, וכן אין בכך אישור, המלצה, או העדפה לאותם אתרים. אין המועצה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 
מקווים כי תמצאו את האתר לשביעות רצונכם ונאחל לכם המשך גלישה מהנה ויעילה.
הנהלת האתר
מועצה מקומית גדרה