ביטול רישיון עסק והליך שימוע

ביטול או התליית רישיון עסק והליך שימוע


ביטול או התליית רישיון עסק והליך שימוע במועצה המקומית גדרה


ביטול או התליית רישיון עסק או היתר זמני מוסדר בחוק רישוי עסקים, בסעיף 7ג:

(א) רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון עסק או היתר זמני מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור.

(ב) לא יבוטל או יותלה רישיון או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.

(ג) בוטל או הותלה הרישיון או ההיתר הזמני לפי סעיף זה, תשלח רשות הרישוי הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר הזמני, והביטול יכנס לתוקפו בתום 60 יום מיום הודעת הביטול.

המקרים בהם ניתן לבטל רישיון:

  • העסק עובד ללא רישיון עסק
  • בעל העסק לא עמד בתנאי הרישיון.
  • נותן האישור הוציא סירוב עקב אי ביצוע דרישות.

את תהליך ביטול או התליית הרישיון ברשות מרכז שמעון אטיאס, מפקח ותברואן רישוי עסקים.

רשות הרישוי תשלח בדואר רשום הודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון, חתומה בידי רשות הרישוי. ההודעה קובעת כי תוקפו של הרישיון יפוג בתום 60 יום מקבלת ההודעה אם לא יתבקש שימוע.

במקרה ויתבקש שימוע, ביטול הרישיון יכנס לתוקפו לאחר 90 יום אלא אם בשימוע יוחלט אחרת.

בהודעה אודות הכוונה לביטול רישיון יצוין בפני מי ייערך השימוע, בהתאם לעילה לביטול הרישיון. כאשר ברוב המקרים השימוע יתקיים בנוכחות רשות הרישוי ו/או הגורם שנתן את הסירוב.

באחריות בעל העסק להודיע למחלקת רישוי עסקים, תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה, אם ברצונו לקיים שימוע ולהעלות טענותיו כנגד הביטול. לשם כך יש ליצור קשר עם מנהל מחלקת רישוי עסקים לתיאום השימוע בפרק הזמן הנ"ל (בטלפון, במייל, בפקס או בכתב.(

השימוע ייערך בפני גורם מוסמך, שנקבע במסמך ההודעה על הכוונה לביטול או להתליית הרישיון, ובשימוע תינתן לבעל העסק האפשרות להשמיע את טענותיו כנגד הביטול.

הליך השימוע אינו מחייב נוכחות או ייצוג של עורך דין או עורך בקשה מטעם בעל העסק, אולם אין מניע כי בעל העסק יזמן לשימוע נציג כאמור מטעמו, לפי שיקול דעתו והחלטתו.

אם בתוך 60 יום ממועד ההודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון לא התקבלה בקשה של בעל העסק לקיים שימוע, ייכנס הביטול או ההתלייה לתוקפו בתום 60 הימים.

במידה ונערך שימוע, תפעל רשות הרישוי על פי ההחלטה שתתקבל במהלך השימוע.

חשוב לדעת! לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שיזם את ביטול הרישיון.

פרטים להגשת שימוע: בעל העסק המבקש שימוע יפנה אל מחלקת רישוי עסקים במועצה המקומית.