לשכת המנהל הכללי

מנכ"ל המועצה - שמוליק רוטשס 

אודות תפקיד המנכ"ל:


מנכ"ל המועצה הינו תפקיד סטטוטורי סמכותו ותפקידו נקבע בחוק.
מנכ"ל המועצה אחראי על ניהול כלל אגפי ומחלקות המועצה ועל ניהול מושכל של כל משאבי המועצה.

תחומי אחריות של מנכ"ל המועצה:

  • קידום ויישום מדיניות והחלטות ראש המועצה

  • יישום החלטות מליאת המועצה

  • קביעת סדרי עדיפויות וקדימויות לעבודה בהתאם למדיניות ראש המועצה

  • גיבוש מדיניות התכנון, האסטרטגי של המועצה

  • ריכוז וליווי אירגוני של ישיבות המועצה והוועדות

  • גיבוש תקציב המועצה עם גזבר המועצה ומנהלי האגפים והמחלקות

  • פיקוח על האגפים והמחלקות באמצעות ראשי האגפים והמחלקות והתיאום ביניהם

  • גיבוש מדיניות כח אדם והכנת מסגרת תקציבית למערך כח אדם במועצה

  • קידום וייזום חוקי עזר

פרטי התקשרות

פרטי התקשורת לשכת המנהל הכללי:

המנכ"ל שמוליק רוטשס 08-8593550 | 08-8593548 mankal@gedera.muni.il

רותי | מזכירת מנכ"ל וועדות המועצה | 08-8593498 Ruth.Ravid@gedera.muni.il

 נטלי קפייקה | מזכירת אגף משאבי אנוש ואחראית מכרזי כ"א | 077-2755284 | Natalie.Kapeika@gedera.muni.il

נגישות

מבנה המועצה - לשכת ראש המועצה, לשכת מנכ"ל: נגישות:

רחוב פינס 4       

כניסה נגישה – רמפה

שירותים – נגישים גברים ונשים קומת קרקע

אגף חינוך מונגש 

מעלית 

מכשיר ניווט לליקוי ראיה 

מכשירי עזר לשמיעה באגפים

חניות נגישות