מועצה מקומית גדרה

ל"ג בעומר תשפ"א

10/04/2021
ל"ג בעומר תשפ"א

בס"ד

לידיעת הציבור

על פי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה, בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות,

חל איסור מוחלט על הדלקת מדורות בכל רחבי היישוב בין התאריכים 27.4 בשעה 8:00 עד 2.5 בשעה 20:00.

 

 

להלן פרטי הצו כפי שהועבר על ידי כבאות והצלה:

 צו על איסור הדלקת מדורות במועד ובאיזורים מסויימים

לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה – 2015 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה – 12015(להלן – התקנות), בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות' אני אוסר על הדלקת מדורות כהגדרתן בתקנות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים, מיום ג' 27 באפריל, 2021 (טו' באייר, התשפ"א) שעה 08:00 ועד ליום א' 2 במאי, 2021 (כ' באייר, התשפ"א) שעה 20:00 בכל רחבי ישראל.

למעט:

א. באזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 25 (כביש נחל עוז- צומת הערבה).

ב. באזורים שהוכשרו למטרת הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח על ידי הרשויות המקומיות,

וקיבלו אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה ובכפוף לתנאים המיוחדים המפורטים להלן.

במקומות בהם הותרה הדלקת מדורות כמפורט לעיל, ההדלקה תעשה בכפוף למפורט להלן:

1 )מדורה המצויה בתוך גומה באדמה- בהתאם לקבוע בתקנה 3(1 )לתקנות אך בכל מקרה לא בשטח יער

וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.

2 )מדורה שאינה בתוך גומה-

א. המרחק בין מדורה ליער - יעלה על 300 מטר.

ב. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.

ג. המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק- יעלה על 40 מטרים.

ד. המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון- יעלה על 20 מטרים.

ה. המרחק בין מדורה למבנה- יעלה על 50 מטרים.

ו. המרחק בין מדורה למדורה אחרת יעלה על 5 מטרים.

ז. גודל בסיס מדורה לא יעלה על 3 מטרים. גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא

יעלה על 5.1 מטרים מגובה הקרקע.

3 ) צו זה בא להוסיף על הוראות התקנות, ולא לגרוע מהן, ונדרש להקפיד על מילוין.

4 ) לגבי אתר מירון, ייקבעו תנאים מיוחדים על ידי מפקד מחוז צפון.

* על מנת להסיר כל ספק, אין מניעה להדליק אש במתקן ייעודי להכנת אוכל (מנגל) ובמקומות המאושרים לכך.

 

לצו המלא לחצו כאן