מועצה מקומית גדרה

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 469

07/03/2021
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 469
   ‏
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 469


ביום רביעי  17/3/2021 בשעה 18:00, תתקיים ישיבת מועצה מס' 469  בספרייה הציבורית, גדרה.

הצעות לסדר:

הצעה לסדר מתאריך 16.2.2021 שהוגשה ע"י חברת המועצה דורית בן בוחר

סדר היום:

סעיף 1      אישור תב"ר 1288 ציוד וריהוט לביה"ס תלמוד תורה מעלות רם
                  בסך 100,000 ש"ח .
      מקורות מימון: מפעל הפיס: 100,000   ₪            

סעיף 2       אישור  תב"ר 1285 רכישה ושדרוג מתקני מחזור בישוב .
            בסך 750,000 ₪ 
מקורות מימון:          קרנות הרשות: 750,000   ₪      


סעיף 3  אישור הגדלת תב"ר 1220 שיקום רחוב אפרים בסך 1,687 ₪ 
תקציב קיים:  1,810,575 ₪  
מקורות מימון:      קרנות הרשות: 1,687   ₪                    
תקציב מבוקש:  1,810,575₪
מקורות מימון:      קרנות הרשות:  1,687   ₪ 
                  משרד הבינוי והשיכון:      1,808,888 ₪ 
                  סה"כ: 1,810,575 ₪ 


 סעיף 4        אישור תב"ר 1290 פיתוח רחוב ביאליק בסך 1,468,057 ₪ 
  
                     מקורות מימון: קרנות הרשות:       1,468,057 ₪ 
                         
סעיף 5      אישור הגדלת תב"ר 1227 שיקום רחוב סברדלוב בסך 550,000 ₪ 

             תקציב קיים:1,100,868₪
             מקורות מימון:  משרד הבינוי והשיכון : 1,100,868 ₪  
      תקציב מבוקש:1,650,868 ₪ 
      מקורות מימון:      משרד הבינוי והשיכון : 1,100,868 ₪ 
                        משרד הפנים: 550,000    ₪
                        סה"כ: 1,650,868 ₪ 

סעיף 6         אישור תב"ר 1289 ציוד וריהוט לבתי ספר בגדרה בסך 60,000 ₪ 
                        מקורות מימון:          מפעל הפיס: 60,000 ₪


 סעיף 7       אישור תב"ר 1291  השלמת עבודות פיתוח במתחם חזנוב ופוקס כולל 
                     סלילה   ופיתוח רחובות: הורביץ, הנקין, ליבוביץ ופיתוח גן בילו כמפורט 
                     בגוף ייזום התב"ר בסך 7,867,306 ₪ 
                    
                 מקורות מימון:          קרנות הרשות:    7,867,306  ₪ 
                           

 סעיף 8       אישור תב"ר 1292 פיתוח גן אתרוג  בסך 683,000 ₪ 
                        מקורות מימון:  משרד הפנים       683,000 ₪
                      

סעיף 9    אישור הגדלת תב"ר 1203 תכנון וביצוע בה"ס ניצנים  בסך 2,000,000  ₪
תקציב קיים:  9,362,344 ₪ 
מקורות מימון:      קרנות הרשות: 525,000   ₪ 
                  משרד החינוך: 8,837,344   ₪ 
                  סה"כ:  9,362,344   ₪ 
תקציב מבוקש:  11,362,344₪
מקורות מימון:      קרנות הרשות: 2,525,000    ₪ 
                  משרד החינוך: 8,837,344    ₪ 
                  סה"כ: 11,362,344  ₪ 

סעיף 10     אישור תב"ר 1294 ביצוע עבודות פיתוח ומגרש חנייה למבנה רב 
                   תכליתי ובתי ספר גוונים ,ניצנים ,ושלהבות בסך 1,850,000 ₪ 
      תקציב מבוקש:  1,850,000 ₪.
      מקורות מימון:       קרנות הרשות: 1,850,000 ₪ 

סעיף 11      אישור תב"ר 1295 שיפוץ בית רחל והפיכתו לבית התרבות היישובי
                   כולל שיקום אולם מופעים ,תשתיות ופיתוח בסך 22,072,241 ₪
                   וסגירת תב"ר 1253 תכנון וביצוע בית תרבות .
                  תקציב מבוקש:  22,072,241 ₪

                  מקורות מימון:קרנות הרשות: 21,072,241   ₪
                     משרד הבינוי והשיכון:1,000,000   ₪
                   סה"כ:   22,072,241  ₪ 

סעיף 12    איסור הסרטת ישיבות המועצה בכל אמצעי שהוא על ידי המשתתפים
                  או הקהל .

סעיף 13    אישור מר יותם נחום כעוזר ראש הרשות בשכר של 45% משכר מנכ"ל עפ"י צו 
     המועצות המקומיות נוהל קבלת עובדים וחוזר משרד האוצר בעניין .
        
סעיף 14     אישור תב"ר 1296 שיפוץ מבנה ברחוב אשר לתחנה להתפתחות הילד 
            בסך 270,000 ₪  
                   תקציב מבוקש:  270,000₪.
                   מקורות מימון:       קרנות הרשות: 270,000 ₪ 
                            

סעיף 15      אישור תב"ר 1297 הקמת מתקני ספורט חופשיים בסך 1,380,000 ₪  
            בגן בילו, גן הבנים ,רשפים ,ופארק רבין .
                   תקציב מבוקש:  1,380,000 ₪ 
                   מקורות מימון:       קרנות הרשות: 1,380,000 ₪ 
            

סעיף 16     אישור תב"ר 1298 פיתוח ושיקום שצ"פים ושטחי גינון ומתקני משחק
            בסך 4,066,000 ₪ 
                   תקציב מבוקש:  4,066,000 ₪ 
                   מקורות מימון:       קרנות הרשות:  4,066,000 ₪  
            

סעיף 17     אישור תב"ר 1299 תכנון וביצוע ( תשתיות ) תחנת קצה לאוטובוסים לקווים           
                  פנימיים ברחוב מנחם בגין בסך 180,000 ₪          
                  תקציב מבוקש:  180,000 ₪
                  מקורות מימון:קרנות הרשות: 27,000    ₪
                     משרד התחבורה:  153,000   ₪
                   סה"כ:   180,000   ₪ 
                                                                                

סעיף 18   אישור תב"ר 1300 תכנון כללי , תשתיות ,בינוי ,תוכניות בניין עיר ועוד
           בסך 1,700,000 ₪  
                   תקציב מבוקש:  1,700,000 ₪ 
                   מקורות מימון:       קרנות הרשות:   1,700,000₪  


סעיף 19   אישור תב"ר 1301 תכנון וביצוע עבודות פיתוח רחוב אריה קרסיקוב 
                   בסך 1,660,000            
                   תקציב מבוקש:  1,660,000 ₪ 
                   מקורות מימון:       קרנות הרשות:   1,660,000₪  
            

סעיף 20   אישור תב"ר 1302 תכנון מעונות יום בשכונת גולדה בסך 392,000 ₪      
                   תקציב מבוקש:  392,000 ₪ 
                   מקורות מימון:       משרד העבודה והרווחה: 392,000 ₪ 
            

סעיף 21   אישור תב"ר 1303 איבזור מרכז הפעלה בסך 65,000 ₪  
                  תקציב מבוקש:  65,000₪
                  מקורות מימון:קרנות הרשות: 15,000    ₪
                     משרד הפנים: 50,000    ₪
                   סה"כ:     65,000    ₪ 
                                                                                
                  
סעיף 22   אישור חוק עזר לגדרה ( פינוי פסולת ) התשפ"א-2021
               
סעיף 23     עדכון היטל תיעול ,היטל סלילת מדרכות ,היטל סלילת כבישים עפ"י הנחיות
                  משרד הפנים וחוק העזר. 
       
סעיף 24      תיקון טעות סופר והגדלת תקן בלבד ב- 0.5 משרה עבור תובע בוועדה 
                     לתכנון ובנייה עירוני .  
      
סעיף 25        הגדלת תקן ותקציב (מיון פנימי ) להעסקת מבקר פנים 
                      ב50% משרה ב-127,000 ₪ 
  
סעיף 26     אישור המלצת ועדת תמיכות לתמיכה בתנועות וארגוני נוער.

סעיף 27      אישור המלצת ועדת תמיכות לתמיכות בנושא ספורט .
            
סעיף 28    אישור הגדלת חוזה עם חב' ח.ג  מרכז הבנייה והשיפוצים בע"מ ב5% נוספים
                 מעבר ל25% סה"כ 30% הגדלה לשיפוץ מבנה  מועצה.
                     מצ"ב – חוות דעת משפטית    17.2.2021 
                                  אישור גזבר                16.2.2021     
                                  המלצת מהנדס          14.2.2021        
                 

סעיף 29   דיון בדוח כספי רבעון 1,2,3 לשנת 2020 .