מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה

31/08/2022
הזמנה לישיבת מועצה

 

29 אוגוסט 2022

לכבוד

מר/ת_____________

חבר/ת המועצה

גדרה

א.ג.נ.,

הנדון: הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 479

הריני מתכבד להזמינך לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 479,  אשר תתקיים א"יה ביום רביעי 31/8/2022 בשעה 19:30 בחדר ישיבות של המועצה המקומית גדרה ברחוב פינס 4, גדרה.

סדר היום:

סעיף 1        תיקון הרכב ועדות המועצה כמפורט.

                   ועדת משנה לתכנון ובנייה – מ"מ ליו"ר ציון ידעי מוטי גהרי.

                   ועדה לאיכות הסביבה – מ"מ ליו"ר ציון ידעי עו"ד יקותיאל תנעמי.

                   ועדת מכרזים - יו"ר  אליאב מזגני.

                                            עו"ד יקותיאל תנעמי.

                                            דורית בן-בוחר.

                                            הראל דוד.

                                            אסף דרבה.

                   ועדת שמות -  מ"מ ליו"ר ציון ידעי סהר רווח.

סעיף 2        אישור המלצת ועדת הקצאות קרקע מהתאריך 29/08/2022 להקצות קרקע

                   לעמותת עזרא בגוש 80051 חלקה 29.

                   מצ"ב – פרוטוקול ועדה.

סעיף 3       אישור המשך העסקת הגב' יפה דובדבני לפי המלצת ועדה להארכת שירות 

                  של עובדים בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2014 .

                   מצ"ב – פרוטוקול. 

סעיף 4       אישור נסיעת משלחת מהמועצה לעיר התאומה ואלנס בתאריכים

                  9/9-11/9/22 .

                  נוסעים: יואל גמליאל- ראש המועצה, רמי אומיד, נועם ברדה, גלית דניאל,

                  מיכל אוקון ורינה קליר.

                   מצ"ב – אישור כספי חתום ע"י רמי אומיד גזבר המועצה.

סעיף 5     דיון בדו"ח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021 .

                מצ"ב – דו"ח רבעוני לשנת 2021

                                                       

בכבוד רב

ליאור מדהלה

מנכ"ל המועצה

העתק:

יואל גמליאל – ראש המועצה.