מועצה מקומית גדרה

הכרזת נציגות וועד שכונת גולדה

31/01/2023
הכרזת נציגות וועד שכונת גולדה

בס"ד

31 בינואר 2023

כ"ח בטבת, תשפ"ג

 

 

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות לשכונת גולדה מיום 31.1.2023

נוכחים:

משפטן יו"ר הוועדה:          עוה"ד מירב כהן

משפטן:                              עוה"ד ניר דגן   

נציג ציבור:                         גב' חן כהן

נציג ציבור:                         מר רז הרפז

נציג הרשות:                       גב' רינה קליר

מהלך הישיבה

עוה"ד מירב כהן:

כידוע לכם, הבחירות היו אמורות להתקיים ביום 1.2.2023, שמונה מועמדים אושרו על ידנו בישיבתנו מיום 22.1.2023.

ביום 29.2.2023 הסירו המועמדים: לירהז דורל ויוגב לוי את מועמדותם.

היום ה- 30.1.2023 הסיר המועמד אבני מרדכי מנשה (מוטי) את מועמדותו.

למעשה נותר 5 מועמדים בלבד לבחירות לוועד שכונת גולדה.

 

על פי סעיף 5.3 לתקנון בחירת וועדי שכונות מספר הנבחרים בבחירות לוועד הינו 5 מבין המועמדים. הואיל וקיימים 5 מועמדים בלבד, אין צורך לקיים הליך הצבעה והם הוועד הנבחר.

הודעה ברוח החלטתו תפורסם לציבור, כולל שמות חברי וועד שכונת גולדה.

להלן שמות חברי וחברות וועד שכונת גולדה:

  1. גלעדי מתנאל חי
  2. לוגסי ליאת
  3. לוין נתן ליאור
  4. מילר עמיחי
  5. פריד אביחי

                                                                                                                  בכבוד רב,

                                                                                                            עוה"ד מירב כהן     

                                                                                                         יו"ר ועדת הבחירות