מועצה מקומית גדרה

אישור עשייה במקרקעין

21/08/2023
אישור עשייה במקרקעין

20 באוגוסט, 2023

ג' באלול, תשפ"ג

סימוכין: 25874


הנדון: הצעה להחלטת מליאת המועצה בעניין אישור עשייה במקרקעין


הריני להביא לידיעת הציבור, כי בכוונת המועצה להביא לישיבת המליאה הקרובה שתתקיים ביום רביעי ה 23.8.2023, בקשה לאישור עשייה במקרקעין – החלטה להחכיר למשרד הביטחון את חלקת בית העלמין הצבאי ל- 99 שנה וללא תמורה, לצורך הרחבת בית העלמין הצבאי. מדובר בשני מגרשים האחד- חלק מחלקה 132 בגוש 3872 – חלקה בגודל 270 מ"ר, והשני חלק מחלקה 18 בגוש 3872 – מגרש בגודל 200 מ"ר.

מליאת המועצה תתבקש לאשר את עצם החכירה ואת נוסח ההסכם לצורך כך.

בהתאם להוראת סעיף 188(ב1)(3) לפקודת העיריות החלה על מועצה מקומית מכח הוראת סעיף 34 לצו המועצות המקומיות, על המועצה לפרסם לציבור נוסח החלטה מוצעת בעניין.

להלן הנוסח הצעת להחלטת מליאה:

"המליאה מאשרת עשייה במקרקעין כמבוקש בשטח בית העלמין הצבאי בגדרה – שהינו למעשה שני מגרשים האחד- חלק מחלקה 132 בגוש 3872 – חלקה בגודל 270 מ"ר, והשני חלק מחלקה 18 בגוש 3872 – מגרש בגודל 200 מ"ר.

כמו כן מאשרת המליאה את נוסח הסכם החכירה שהוצג בפניה, לפיו השטח בית העלמין הצבאי יוחכר למשרד הביטחון ל- 99 שנה, ההסכם יועבר לאישור משרד הפנים בהתאם להוראות החוק".

בכבוד רב,

ליאור מדהלה, מנכ"ל המועצה