מועצה מקומית גדרה

בקשה לסיוע להבטחת ביטחון תזונתי

27/09/2023
בקשה לסיוע להבטחת ביטחון תזונתי
מידע והגשת בקשה לסיוע להבטחת ביטחון תזונתי

כרטיסי מזון נטענים בשיתוף משרד הפנים

משרד הפנים, בשיתוף המועצה המקומית גדרה, מעניק סיוע לאוכלוסיות זכאיות ברכישת מזון ומוצרים חיוניים באמצעות תווי מזון . אופן ההליך, לרבות תנאי וגובה הזכאות, נקבעו במסגרת אמות המידה לחלוקת תווי מזון לשנת 2023. אמות מידה לבדיקת זכאות

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/4-9-2023/he/5-09-2023.pdf


לתשומת לבכם!

במסגרת הזכאים לתווי המזון רשאים להיכלל גם תושבות ותושבים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת אינה עולה על הסכומים המפורטים בסע' 2(א)(6) למסמך אמות המידה. לשם כך על התושב להגיש בקשה לרשות המקומית עד ליום 22/10/23 לצורך בחינת זכאותו והכללתו בגדר הזכאים לתווי המזון.

יובהר כי יש למלא את טופס הבקשה לזכאות בצירוף המסמכים הנדרשים ולהגישם אך ורק לרשות המקומית שבה אתם רשומים כתושבים (לפי הרישום בספח תעודת הזהות). את טופס הבקשה לזכאות ניתן לקבל במחלקת הגביה שבמועצה או להוריד מאתר המועצה - שימו לב שהטופס מצורף כנספח למסמך אמות המידה, עמוד 8

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/4-9-2023/he/5-09-2023.pdf


ניתן להגיש את הטופס עם כל האסמכתאות באמצעות טופס דיגיטאלי באתר mast - טופס "בירור בנושא הנחות" או להגיע למחלקת הגביה.

האמור בהודעה זו אינו מחייב את המועצה ויש להתעדכן בהנחיות העדכניות בהתאם לפרסומים באתר משרד הפנים בכתובת

mazon/home-https://govextra.gov.il/moin/tlush/


מידע ושירות למשפחות במוקד תושבים 0777711174

בדיקת זכאות לתושבים 0777711179