תקנון יקירי גדרה

בס"ד

תקנון לבחירת "יקיר גדרה" 2023 

א. כללי

מטרת התקנון להגדיר את הליך בחירת יקיר גדרה.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים.

ב. קריטריונים לבחירה

= תושב/ת גדרה

= גיל המועמדים יהא לפחות 50 שנה.

= אנשים שפעלו ופועלים למען היישוב 10 שנים לפחות. יובהר כי מדובר בפעילות שאינה נמנית במסגרת עבודה בשכר של המועמד.

= תושב שלא קיבל בעבר תעודת יקיר גדרה.

= דמויות מופת שתרמו תרומה ייחודית סגולית לאורך זמן ואשר הטביעו את חותמם במושבה בתחומים הבאים: חינוך, תרבות , פעילות ציבורית , קירוב לבבות וסובלנות ,התנדבות , צדקה וחסד , דת ומורשת ישראל ומפעל חיים.

ג. הוועדה ותחומי אחריותה

הוועדה תבצע דיון לגבי המועמדים לתואר יקיר גדרה.

הועדה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לזמן את המועמדים ו/או ממליצים להעמקת ההיכרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בבחירת המועמדים הזכאים לקבלת תואר יקיר גדרה, הועדה תתחשב בתחומי עשייה שונים ותשאף לתת ייצוג הולם לשני המינים. במניין השיקולים המרקם המיוחד של אוכלוסיית המושבה וגיוון תחומי העשייה של המועמדים ללא הבדל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה וכיו"ב.

נציגות חברי הוועדה יפנו למועמדים שנבחרו ויבקשו לקבל את הסכמתם לקבלת תואר "יקיר גדרה" .

פרטי הדיונים, לרבות שמות המועמדים שלא נבחרו לקבל את האות, יישארו חסויים.

שמות הזוכים לקבלת תואר "יקיר גדרה" לא יפורסמו ברבים אלא לאחר שראש המועצה, יו"ר הוועדה, יקבל הסכמתם של יקירי גדרה הנבחרים לקבלת התואר וששמות "יקירי גדרה" יוצגו במליאת המועצה.

ייקבע טקס מיוחד להענקת התואר.

ד. תהליך הגשת מועמדות ל"יקיר גדרה"

1. יפורסם טופס באתר המועצה המקומית גדרה www.gedera.muni.il להמלצה על מועמדים ליקירי גדרה.

2. יש למלא את הטופס ולצרף שלוש המלצות לפחות, מנומקות בכתב משלושה ממליצים שונים

(בקשת המועמד עצמו נחשבת כהמלצה), תמונה של המועמד/ת ובנוסף, תעודות ואישורים התומכים בהמלצות. יש לשלוח את המועמדות באתר המועצה המקומית גדרה או להעביר למזכירות מחלקת החינוך בלבד לא יאוחר מיום ראשון 3.9.2023, י"ז באלול תשפ"ג, בשעה 12:00. לא תתקבל בקשה לאחר תאריך זה.

3. הועדה תתכנס לאחר המועד האחרון להגשת המועמדויות ולא יאוחר משבועיים לאחר מכן, לקבלת ההחלטות לגבי המועמדים הסופיים.

**בנוסף לטופס המקוון, ניתן לגשת לקבלת טפסים גם במזכירות מחלקת החינוך

ה. הטקס

1. חלוקת אות יקיר/ת גדרה יערך בטקס. במידה וקיום הטקס לא יתאפשר בשל סיבות שאינן תלויות ברשות ו/או בשל אילוצים אחרים, הענקת האות תיערך בדרך אחרת.

2. אם נבצר מהמועמד להגיע לטקס הענקת התארים מכל סיבה שהיא יוענק לאחד מבני המשפחה בתיאום עם המשפחה.

 

ו. פרטים נוספים –

לא תידון כל בקשה\הצעה למתן תואר "יקיר גדרה " אם אינה תואמת לקריטריונים שלעיל ו\או אם הוגשה ההצעה לאחר המועד שנקבע בפרסומים

המועצה המקומית גדרה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במועדים ו/או בהליך הבחירה במידת הצורך


 ------

3.9.23 - שימו לב, חלף מועד הגשת המועמדות ליקירי/ות גדרה לשנת תשפ"ד

בהצלחה לכל המועמדים/ות