השגה/ערר על חיוב הארנונה (הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו)

המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, בפני מר נפתלי דוד במחלקת הגביה וזאת מהסיבות הבאות:

הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום

נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בפקודת העיריות.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.

ניתן לערור בתוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר של הרשות המקומית.

על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בתוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי, שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

שים לב! כי בכל מקרה על התושב לשלם את התשלום השוטף. זאת על-מנת למנוע חיוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. אם ההשגה תתקבל, יוחזר ההפרש בשיק בתוך 30 יום.

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת הגביה בשעות-העבודה הרגילות.